uk ru en

044 599 32 24   |   050 446 93 12   |   067 402 37 88   |   093 170 30 96

Завантажити каталог

ВИЗНАЧЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ «ЦЕФТИОКЛИН» ЩОДО ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ Повернутися до списку

УДК 636.2:619:618:615.281.9

 

Т. І. ФОТІНА, докторветеринарних наук, професор

А. Г. ЛЕВЧЕНКО, аспірант

Сумський національний аграрний університет

 

ВИЗНАЧЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ «ЦЕФТИОКЛИН» ЩОДО ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ

 

Проведено дослідження по визначенню антибактеріальної активності експе­риментального препарату «Цефтiоклин» щодо збудників бактеріальних інфекцій. Встановлено, що даний препарат спричиняв зони затримки росту тест-мікроорганізмів Streptococcus epidermidis, Staphy-lococcus aureus, Esche­ri­chia coli, Streptococcu sagalactiae, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Pseu­do­monas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Fusobacterium necrophorum, Dichelobacter nodosus, Вacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Clostridium septicum, Clostridium oedematiens.

 

Ключові слова:мастит, ендометрит, метритмінімальнаінгібуюча кон­цен­тра­ція (МІК), збудники бактеріальних інфекцій.

 

Ендометрити, метрити та мастити великої рогатої худоби щорічно реєс­т­ру­ють у господарствах Сумської, Чернігівської та Полтавської областей[1]. Тому проблема профілактики й лікування вражених патогенною мікрофлорою тварин є актуальною.

Нині ринок ветеринарних препаратів пропонує велику кількість проти­мік­роб­них засобів, вітчизняних і зарубіжних виробників. Інструкції по застосуванню цих препаратів, аналіз літературних джерел та експериментальні дослідження свідчать про їх терапевтичну ефективність заендометриту та метриту бакте­ріаль­ної етіології, хронічного маститутощо. Проте, ці ліки не є рекомендованими для лактуючих корів в зв’язку з тривалим періодом виведення метаболітів їх скла­до­вих частин, зокрема з молоком, що складає в середньому 7–14 діб [2, 3].

Водночас слід відмітити, що літературні джерела містятьдані про те,що дія більшості антибіотиків (амоксицилін,норфлоксацин, пеніцилін, стрептоміцин, ерит­ро­міцин, енрофлоксацин, лінкоміцин, поліміксин, гентаміцин) на організм тва­ринне завжди має позитивний ефект, завдяки набутої резистентності до них. Поряд зтим окремі препарати пригнічують імунологічні показники організму тварини [4, 5].

Враховуючи вище подані проблеми, в НВФ «Бровафарма»розроблено та виготовлено експериментальну серію нового антимікробного препарату у формі рідинидля ін’єкцій з торговою маркою «Цефтиоклин». Після належних доклі­ніч­них й клінічних випробувань, його досьє направлено для державної реєстрації, по завершенню якої даний засіб буде запущено до серійного виробництва.

Активною діючою речовиною даного препарату є цефтіофургідрохлориду. Вінналежить до групи цефалоспоринових антибіотиківтретього покоління.

Вибір даної хімічноїсполуки був зумовлений тим, що цефтіофургідрохлорид во­лодіє широкимспектром бактерицидної дії відносно грампозитивних та грам­не­гативних бактерій включаючивиди, якіпродукують бета-лактамазу,а також окремиханаеробів: Escherichia coli, Pasteurella haemolytica,Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Salmonella cholerasuis, Streptococcus suis, Streptococcus zooepidemicus, Pasteurella spp, Staphilococcus spp., Actynomyces pyogenes, Salmonella typhimurium, Streptococcus agalactiae, Sdysgalactiae, S. bovis, Klebsiela spp., Citrobacter spp., Enterobacte rspp., Bacillus spp., Proteus spp., Fusobacterium necrophorum и Porphiromonasas sacharolytica (Bacteroi desmelaninogenicus), котрі майже завжди являються причиною бактеріальних хвороборганівдихання, сечостатевоїсистеми, молочної залозитощо, і негативно впливають на імунну систему[6, 7]. Ця речовина належить до класу малотоксичних сполук і також швидко виводиться з організму тварини. Застосування препарату у вигляді засобудля ін’єкцій, дозволяє забезпечувати точніше індивідуальне дозування, відповідно зменшується ток­сич­ний вплив на організм тварини активно діючої речовини препарату.

Метою досліджень було з’ясування впливуантимікробної активності експ­е­ри­ментальної серії препарату «Цефтіоклин»щодо референтних штамів, а також збудників ізольованих від корів хворих на ендометрити, метрити, мастити та із гнійно-некротичних уражень кінцівок у великої рогатої худоби.

Матеріали і методи досліджень. При вивченні чутливості мікрофлори до Цефтиоклінуметодом дифузії в агар використовували диски з антибіотиками: амоксицилін, гентаміцин, норфлоксацин, енрофлоксацин, лінкоміцин, поліміксин, пеніцилін, стрептоміцин, цефазолін. Усівони були виробництва ТОВ «Аспект», Серія 36 (Україна). Привизначенні чутливості мікрофлори до препарату Цефтио­клину, його за допомогою мікрошприця на 100 мкл наносили на стерильні диски з фільтрувального паперу з розрахунку на активно діючу речовину (цефтіо­фур­агідро­хлориду) в кількості 20 мкг/диск та підсушували. Результати антибіотичної активності оцінювали за діаметрами зон затримки росту культур мікроорганізмів навколо дисків через одну добу після культивування.

Зависі мікроорганізмівеквівалентні 0,5 одиницям за стандартом мутності McFarland в кількості 0,2 мл вносили та рівномірно розподіляли по поверхні твердих поживних середовищ. Поверхні засіяних середовищ підсушували при кімнатній температурі протягом 10–15 хвилин. На поверхню агару в одній чашці Петрі рівномірно за допомогою мікропінцета розкладали по 5 дисків з анти­біо­тиками. Чашки інкубували в термостаті протягом 18–20 годин за температури 37±1?С. Дослідження проводили у трьох повторностях.

Мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) препарату Цефтиоклин до­слі­джу­вали методом серійних розведень в рідкому поживному середовищі.

В якості тест-культур використовували Escherichia coli (сировар О2, штам № 1257), отриманий з ВДНКІВП (м. Москва) та мікроорганізмів ізольованих від корів господарствхворих наендометрит, метрит, мастит та із гнійно-некротичних уражень дистального відділу кінцівок.

МІК визначали методом серійних розведень Цефтіоклину в рідкому поживному середовищі – м’ясо-пептонному бульйоні (МПБ) при культивуванні аеробів та середовищі Кітта-Тароцці– дляанаеробів. Для інокуляції вико­рис­то­ву­вали стандартну суспензію мікроорганізмів, які досліджувались еквівалентну 0,5 за стандартом мутності McFarland (біля 106 КУО/мл). По 1,0 млінокулюму вносили в кожну пробірку з відповідним розведенням препарату Цефтіоклин та в одну пробірку поживного середовища без антибіотику (контроль активності росту дослідженої культури). Кінцева концентрація мікроорганізму в кожній пробірці складала біля 5 х 105 КУО/мл. Пробірки із засіянимисередовищами, які містили різні розведення препарату інкубували при 37±1оС протягом біля 20 годин.

Мінімально інгібуючою концентрацією експериментального препарату вважали ту мінімальну концентрацію, яка викликала повне інгібування росту мік­ро­організму, що досліджувався (прозорий бульйон).

Результати досліджень. Аналіз показників активності антибіотиків до мікро­організмів (табл. 1),свідчать, що усі культури мікроорганізмів, які до­слі­джу­вались, були чутливі до препарату Цефтіоклин.

Таблиця 1

Діаметри зон затримки росту мікроорганізмів навколо дисків

з антибіотиками, мм

 

Препарати

Види мікроорганізмів

Fusobacteriumnecrophorum

Dichelobacter

nodosus

E.coli

2, № 1257)

Clostridium

perfringens

Clostridium

septicum

Clostridium

oedematiens

Streptococcus

epidermidis

Staphylococcus

aureus

Escherichiacoli

Streptococcus

agalactsae

Proteusvulgaris

Proteusmirabilis

Pseudomonas

aeruginosa

Klebsiella

pneumoniae

Амокси­цилін

18

++

17

++

21

++

18

++

18

++

20

++

20

++

14

+

20

++

8

+

10

+

9

+

18

++

21

++

Норфлок­сацин

18

++

20

++

18

++

16

++

10

+

12

+

18

++

10

+

8

+

12

+

19

++

20

++

19

++

22

++

Пеніцилін

10

+

16

++

18

++

19

++

21

++

13

+

26

+++

14

+

16

++

20

++

17

++

20

++

21

++

26

+++

Стрепто­міцин

12

+

8

+

12

+

12

+

11

+

16

++

18

++

12

+

32

+++

30

+++

28

+++

10

+

16

++

29

+++

Еритро­міцин

6

+

13

+

11

+

16

++

18

++

12

+

22

++

19

++

22

++

16

++

19

++

24

++

26

+++

32

+++

Енрофло­к­сацин

10

+

8

+

10

+

18

++

12

+

22 ++

21

++

20 ++

26 +++

19 ++

20 ++

20 +++

21 +++

22 ++

Лінкомі­цин

12

+

16

++

18

++

19

++

20

++

24

++

14

+

16

++

22

++

13

+

20

++

16

++

10

+

22

++

Полімік­син

6

+

22

++

14

+

10

+

19

++

10

+

12

+

18

++

14

+

10

+

19

++

10

+

12

+

16

++

Гентамі­цин

12

+

8

+

12

+

26

+++

18

++

24

++

14

+

12

+

20

++

8

+

20

++

15

+

14

+

15

+

Цефазолін

22

++

26

+++

22

++

27

+++

32

+++

32

+++

29

+++

18

++

17

++

28

+++

24

++

30

+++

30

+++

26

+++

Цефтіок­лин

34

+++

36 +++

28 +++

30 +++

30 +++

30

+++

34

+++

35

+++

30

+++

28

+++

28

+++

32

+++

28

+++

28

+++

 

Препарат Цефтіоклину кількості20 мкг/диск спричиняв зони затримки росту мікроорганізмів діаметром28–36 мм.

При дослідженні чутливості мікрофлори до Цефтіоклину методом серійних розведень встановлено, що препарат подавляв ріст всіх штамів мікроорганізмів у розведенні 1:107 і не інгібував ріст жодного із штамів у розведенні 1:108 (табл.2).

Таблиця 2

Результати визначення мінімальної інгібуючої

концентрації препарату Цефтіоклину

 

№ пробірки ряду

Ступінь розведенняп

репарату

Метод десятикратних серійних розведень

Контроль

Ріст колоній

 Staphylococcusaureus

 Streptococcusepidermidis

 Streptococcusagalactsae

 Escherichiacoli(сировар

 О2, штам № 1257)

 Escherichiacoli

 Clostridiumperfringens

 Clostridiumsepticum

 Clostridiumoedematїiens

 Pseudomonasaeruginosa

1

Нативний

+

2

1:10

+

3

1:102

+

4

1:103

+

5

1:104

+

6

1:105

+

7

1:106

+

8

1:107

+

9

1:108

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

1:109

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Примітка: «+» – видимий ріст бактерій; «-» – відсутність видимого росту бактерій

 

Встановлено, що мінімальна інгібуюча концентрація АДР для всіх досліджуваних штамів мікроорганізмів становить 0,049 мкг/мл.

  Висновки:

1. Препарат Цефтіоклин експериментальної серії при нанесенні на анти­біотичний диск з розрахунку на активно діючу речовину в кількості 20 мкг, спричиняв зони затримки росту тест-мікроорганізмів Streptococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Fusobacterium necrophorum, Dichelobacter nodosus, Вacteroide sfragilis, Clostridium perfringens, Clostridium septicum, Clostridium oedematiens діаметром 28–36 мм.

2. Мінімальна інгібуюча концентрація АДР (цефтіофурагідрохлориду) препарату Цефтіоклин експериментальної серії для всіх досліджуваних штамів мікроорганізмів Streptococcusepidermidis, Staphylococcusaureus, Escherichiacoli, Streptococcusagalactiae, Proteusvulgaris, Proteusmirabilis, Pseudomonasaeruginosa, KlebsiellapneumoniaeFusobacteriumnecrophorum, Dichelobacternodosus, Вactero­ides­fra­gilis ,Clostridiumperfringens, Clostridiumsepticum, Clostridiumoedematiens  при  крат­ності розведення 1:10 складала 0,049 мкг/мл.

Перспективи подальших досліджень. У наступних дослідженнях плануємо дослідити вплив антимікробного препарату «Цефтиоклин» на гематологічні та імунологічні показники корів, хворих на мастит бактеріальної етіології.

 

Список використаних літератури:

1. Хомутов С. Л. Лактаційний маститу корів бактеріальної етіології: діаг­нос­тика, терапія іпрофілактика: Автореф. дис. ... к-та вет.наук. – Суми, 2011. – 19 с.

2. Хомин С.П. Роль мікробів в етіології маститу у корів / С.П. Хомин, О.Я. Дмитрів // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної меди­цини ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 1999. – Т. 1. – № 4. – С. 146–151.

  1. Етіопатогенез маститів та засоби їх терапії у корів / А. Головко, В. Веч­томов, С. Гужвинська [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2001. – № 11. – С. 20–21.
  2. Крижанівський Я. Й. Профілактикамаститів у корів безмеди­ка­менто­зними екологічно безпечними методами:Автореф. дис. ...к-та вет. наук – Київ, 1994. – 24 с.
  3. Prevalence of bovin emastitis amongst small holderdairy her dsin Kenya / Anakalo Shitandi1, Gathoni Anakalo, TuraGalgalo, MilcahMwangi // Vetery­na­ry­ medicine. – 2004. – Vol. 59 (12). – P. 10–11.
  4. Окремі аспекти патогенезу маститу в корів / С. Хомин, В. Стефаник, О. Дмитрів [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2005. – № 10. – С. 27–29.
  5. Діброва О. Догляд за вим’ям: використовуємо природний потенціал / О. Діброва // Здоров’я тварин і ліки. – 2008. – № 78. – С. 20–21.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПР­Е­ПА­РАТА «ЦЕФТИОКЛИН» В ОТНОШЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БАКТЕ­РИА­ЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ / Т.И.Фотина, А.Г.Левченко

 

Проведено исследование по определению антибактериальной активности препарата Цефтиоклин в отношении возбудителей бактериальных инфекций. Установлено, что данный препарат вызывал зоны задержки роста тест-микроорганизмов Streptococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Fusobacterium necrophorum, Dichelobacter nodosus, Вacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Clostridium septicum, Clostridium oedematiens.

 

Ключевые слова: мастит, эндометрит, метрит минимальная инги­би­рую­щая концентрация (МИК), возбудители бактериальных инфекций.

 

DETERMINATIONOF"CEFTYOKLIN" PREPERATION ANTI­BAC­TE­RIAL ACTIVITY AGAINST BACTERIAL INFECTION CAUSATIV AGENTS / T. I.Fotina, A.G.Levchenko

 

A research was carried out to determine"Ceftioklin" preparation antibacterial activityagainst bacterial infection causative agents. It was foundthat the preparation caused growth delay areaof the test microorganisms Streptococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Fusobacterium necrophorum, Dichelobacter nodosus, Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Clostridium septicum,Clostridium oedematiens.

 

Key words:mastitis, endometritis, metritis, minimum inhibitory concentration (MIC), the causative agents of bacterial infections.

 

Рецензент: доктор ветеринарнихнаук, професор А. В. Березовський.